SLOBYTERM, spol. s.r.o

Prejsť na obsah
ZÁKLADNÉ ČINNOSTI SPRÁVCU:
 
 • vedie samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje,
 • vedie fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý vchod,
 • zvoláva schôdzu vlastníkov najmenej raz za rok alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov, v zmysle Zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje plnenie schválených požiadaviek a pripomienok, vyplývajúcich z uznesení bytových a vchodových schôdzí,
 • do 31. mája nasledujúceho roka predkladá  vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o technickom stave a správu o  fonde prevádzky, údržby a  opráv,
 • do 31. mája nasledujúceho roka spracuje vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla na ústredné kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody, studenej vody, zrážkovej vody, elektrickej energie a ostatných služieb spojených s užívaním bytu,  
 • do 30. novembra predkladá ročný plán opráv, 
 • vybavuje korešpondenciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • vedie evidenciu dodávateľských faktúr, kontroluje správnosť fakturovaných  výkonov,
 • predkladá vyjadrenia k stavebným úpravám v spoločných priestoroch domu,
 • zastupuje vlastníkov bytových domov pri poistných udalostiach,
 • archivuje dokumentáciu týkajúcu sa spravovaného majetku,     
 • vymáha  nedoplatky vo fonde prevádzky, údržby a opráv a nedoplatky spojené s užívaním bytov,
 • ponúka poradenskú činnosť týkajúcu sa obnovy bytových domov financovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 
      úverov z bankových inštitúcií alebo fondu prevádzky, údržby a opráv.

Správca zabezpečuje:
     
 • preberanie a odovzdávanie mestských nájomných bytov,
 • prihlásenie a odhlásenie odberu  plynu a elektrickej energie v nájomných bytoch,
 • evidenciu opráv a údržby spoločných častí, zariadení domu od prijatia požiadavky cez zmluvné zabezpečenie diela, jeho realizáciu spojenú s kontrolou, až po prevzatie prác objednávateľom diela, vrátane evidencie úhrad zhotoviteľovi,   
 • čistenie odpadov a kanalizácie,    
 • opravy a údržbu (kúrenárske, vodoinštalatérske, plynárenské a elektroinštalačné práce),  
 • opravy podľa požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov,   
 • výberové konania na základe požiadavky vlastníkov bytového domu za účelom výberu najvýhodnejšieho zhotoviteľa diela,    
 • deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu spoločných priestorov bytového domu,  
 • servis a údržba výťahov,
 • odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení, elektrických zariadení, plynových rozvodov,  požiarnych vodovodov a komínových telies, 
 • odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,
 • všetky ďalšie činnosti spojené s užívaním bytového domu.
 

HAVARIJNÁ SLUŽBA
NONSTOP
0918 400 490
VÝŤAHOVÁ SLUŽBA
NONSTOP
0903 627 718
Úradné hodiny:
Pondelok:8.00 - 15.00
Utorok:8.00 - 15.00
Streda:8.00 - 17.00
Štvrtok:nestránkový
Piatok:8.00 - 13.00
Návrat na obsah